Vad vi gör 2014

Det är mycket på gång inom föreningen. Vi driver projekt, ingår i nätverk och arbetar med frågor utifrån hivpositivas perspektiv runt om i regionen. Med stöd av medlemsenkäten fortsätter vi att arbeta utifrån våra medlemmars önskemål och behov. Lite ur verksamhetsplanen presenteras här.

Prioriterade områden 2014

Under 2013 bestämde styrelsen i PG Väst att vi nu definierar oss som en rättighetsorganisation med undertexten ”en mötesplats för personer berörda av hiv med fokus på stöd och rättigheter”. Rent konkret innebär detta att vi har ett fokus på rättigheter som genomsyrar hela vår verksamhet och i möten med människor berörda av hiv. Under 2014 kommer vi att fortsätta satsa på kommunikation, med fokus på dokumentation av personliga berättelser och att översätta vår hemsida och våra broschyrer till fler språk. Vi kommer även att skapa nya broschyrer som lyfter rättigheter kopplat till hiv.

Projekt

Vår verksamhet utvecklas och genomförs i projektform. Vi har sex projekt som vi utgår ifrån i vår verksamhet. Varje projekt har en styrgrupp, en egen aktivitetslista med tidsplan samt en egen budget.

1. Stärkande verksamhet för hivpositiva och närstående

Projektet syftar till att erbjuda kunskap och stöd som främjar ett fysiskt och psykosocialt välmående och som bidrar till minskad isolering och känsla av ensamhet. Genom tryckt information, hemsida, temakvällar, stöd och rådgivning och sociala aktiviteter har vi målet att fler hivpositiva ska våga vara öppna med sin hivstatus i den utsträckning de själva vill.

2. Utåtriktat arbete för hivpositivas rättigheter

PG Väst är en liten aktör men är samtidigt den enda aktör inom hivpreventionen i Västsverige som bedriver prevention utifrån hivpositivas perspektiv. Genom att ingå i nätverk kan vi trots vår ringa storlek se till så att man inom preventionen inte bara pratar om hivpositiva utan även pratar med hivpositiva. Genom samarbete kan vi även lyfta våra frågor och utbilda tjänstemän på myndigheter och inom vården för att förbättra bemötandet av hivpositiva och belysa hivpositivas rättigheter.

3. Vittnesbanken

Projektets syfte är att intervjua hivpositiva och dokumentera hivpositivas erfarenheter av ett liv med hivinfektion och eventuella erfarenheter av diskriminering. Under 2014 kommer fokus ligga på att genomföra och sammanställa intervjuer.

4. Checkpoint

Tillsammans med RFSL Göteborg öppnar vi en lågtröskelmottagning med snabbtest för hiv för män som har sex med män, MSM. Syftet med en communitybaserad lågtröskelmottagning för MSM är att öka tillgängligheten till hivtestning och därmed öka motivationen för fler MSM att testa sig vilket i sin tur leder till minskad smittspridning. Samtidigt vill vi genom att erbjuda motiverande samtal öka kunskapen om, och motivationen till, säkrare sex.

5. Normmedvetet arbete för hivpositivas rättigheter

Detta projekts syfte är att göra föreningen mer tillgänglig och synlig för individer och grupper som vi har svårt att nå, till exempel nyanlända migranter. Vi kommer även att genom samarbeten och genomförande av utbildningar kring bland annat bemötande försöka öka möjligheterna för hivpositiva migranter att få ett bra bemötande och tillgodogöra sig sina rättigheter till vård och stöd.

6. Resursarbete gentemot kliniker i Värmland

Vi kommer inom ramen för detta projekt att fortsätta samarbetet med Infektionsmottagningen i Karlstad för att utbilda deras personal kring bemötande. Genom kliniken kan vi komma i kontakt med hivpositiva patienter som har behov av PG Västs verksamhet. Vi kommer även att anordna en utbildningshelg för hivpositiva bosatta i Värmland och samarbeta med RFSL Värmland för att nå MSM-gruppen.

Senast uppdaterad den

Dela