Hur vi gör

Positiva Gruppen Västs arbete utvecklas och genomförs i projektform. Läs mer om våra pågående projekt i verksamhetsplanen här intill.

Organisation

Styrelsen består till två tredjedelar av hivpositiva. Förutom den övergripande ledningen är flera styrelsemedlemmar aktiva i någon av de styrgrupper som finns kopplade till varje projekt. På kontoret finns tre anställda på 75 procent. 

Finansiering

Vårt arbete finansieras av statliga hivmedel och föreningsbidrag. Andra mindre intäkter kommer bland annat från medlemsavgifter och föreläsningsverksamhet.

Nätverk

PG Väst är medlem i paraplyorganisationen Hiv Sverige samt Göteborgs FöreningsCenter och Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering. Vi är aktiva i flera nätverk och samarbetsprojekt, bland annat tillsammans med RFSL Göteborg, RFSU Göteborg, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. 

Grundprinciper

Vi har fyra grundprinciper som ska vara vägledande i all verksamhet. 

Lyhördhet

Utgå inte från egna erfarenheter eller föreställningar i mötet med andra. Det finns lika många olika sätt att leva med hiv som antal människor som gör det. Lyssna och möt personen där den är.  
 

Öppenhet

Vi vill möjliggöra för alla att vara så öppna med sin hivstatus som de själva vill. Föreningen i sig förmedlar öppenhet för att inte lägga det ansvaret på varje enskild person.  

Tillgänglighet

PG Väst är till för alla som är berörda av hiv. Vi måste aktivt och kontinuerligt arbeta för att möjliggöra detta.

Normmedvetenhet

Alla har inte samma rättigheter och möjligheter idag. Vi måste kritiskt granska och motverka diskriminerande samhällsnormer och även de normer vi själva skapar och reproducerar för att förändra detta.

Dela