Effektiva mediciner

Idag finns det riktigt bra hivläkemedel. Medicinerna gör att immunförsvaret inte bryts ner – och om det hunnit bli påverkat byggs det helt enkelt upp igen. För att behandlingen ska fungera måste vi ta en eller flera tabletter varje dag.

Somliga kan få besvärande biverkningar. Det skiljer sig från individ till individ hur man reagerar på olika läkemedel. En del känner inget alls medan andra har stora besvär. Biverkningar kan vara både fysiska och psykiska.

Då livskvaliteten direkt påverkas av biverkningar är det viktigt att minska dem så mycket det går. Ett sätt kan vara att byta sort, men ibland är det inte så enkelt. Medicinerna har blivit allt bättre med åren, men eftersom behandlingen är livslång kan även mindre biverkningar vara tuffa att leva med.

Kombinationsbehandling

Idag finns ett tjugotal hivläkemedel i fem grupper på den svenska marknaden. Genom att kombinera olika preparat får man kombinationer som är betydligt mer effektiva än enstaka läkemedel var för sig.

Läkemedlen måste också ges i kombination för att hiv inte ska bli resistent, motståndskraftigt, mot läkemedlen.

Fem grupper av hivläkemedel

  • Nukleosidanaloger, NRTI
  • Icke-nukleosid RT-hämmare, NNRTI
  • Proteashämmare
  • Integrashämmare
  • Inträdeshämmare

En vanlig ”första” kombination är att sätta in två NRTI-läkemedel plus ett NNRTI-läkemedel. En annan vanlig startkombination är två NRTI-läkemedel tillsammans med en proteashämmare. Ofta får läkaren och patienten tillsammans prova sig fram för att hitta en kombination som ger så få biverkningar och så bra effekt som möjligt.

Hos patienter som utvecklat resistens mot hivläkemedel försöker man hitta en kombination av nyare läkemedel som patientens virus inte utvecklat resistens mot men i enstaka fall kan det behövas fem till sex preparat för att hålla virusmängden nere.

Mer om hivläkemedel, grupp för grupp

Nukleosidanaloger (NRTI) ingår nästan alltid i en kombinationsbehandling av hiv. Nukleosidanaloger har sin verkan inne i hivinfekterade celler. Nukleosidanaloger heter så för att de liknar naturligt förekommande byggstenar (nukleosider) i virusets arvsmassa. Genom att först binda till ett enzym hos viruset byggs nukleosidanalogerna in som ”falska byggstenar” i dess arvsmassa. Därigenom stoppas bildningen av nya viruspartiklar.

Icke-nukleosid RT-hämmare (NNRTI) verkar också inne i de hivinfekterade cellerna. NNRTI-preparaten påverkar samma fas i virusets livscykel som nukleosidanalogerna, men på ett lite annorlunda sätt. Virusförökningen stoppas genom att läkemedlet blockerar ett enzym hos hiv.

Proteashämmare är en grupp av hivläkemedel som funnits i Sverige sedan 1996. Dessa läkemedel blockerar enzymet proteas hos hiv. Detta enzym behövs för att klyva stora proteiner till mindre i bildningen av nya viruspartiklar. Genom att blockera klyvningen förhindras virusförökningen.

Integrashämmare verkar genom att förhindra att hiv integreras i DNA i den målcell virus är på väg att infektera. Inträdeshämmare förhindrar virusets inträde i kroppens celler. Dessa läkemedel har alltså sin verkan tidigare i virusets livscykel än andra läkemedel. Det första preparatet i gruppen är en sk fusionshämmare som måste tas i form av injektioner som man ger sig själv. Fusionshämmarna hindrar viruset från att infektera cellerna genom att blockera ett protein som hiv skickar ut för att ta sig in i en värdcell. Sammansmältningen, fusionen, mellan virus och värdcell förhindras. Hittills används fusionshämmare när andra kombinationer av hivläkemedel har provats t ex när resistens och biverkningar uppstår. Det finns också andra inträdeshämmare som hämmar andra receptorer som virus använder för att infektera andra celler.

Dela