Stadgar för Positiva Gruppen Väst

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

§ 1.1 Föreningens namn är Positiva Gruppen Väst (PG Väst)

§ 2 TILLHÖRIGHET

§ 2.1 PG Väst är en ideell förening.

§ 2.2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2.3 Föreningen har sitt säte i Göteborg och sitt huvudsakliga upptagningsområde i västra Sverige. 

§ 3 SYFTE OCH ÄNDAMÅL

§ 3.1 Sammanslutning av personer som är berörda av hiv, som i enlighet med föreningens stadgar vill främja syftet att informera om och förbättra villkoren för hiv-positiva och deras närstående.

§ 3.2 Föreningen skall bedriva sin verksamhet genom att:

 • Samla hiv-positiva, deras närstående och andra som är berörda av hiv. Till kontakt, kamratligt umgänge, ömsesidigt stöd och psykosocial verksamhet.
 • Utbilda och informera olika intressegrupper i samhället 
 • Göra framställningar och samarbeta med sjukvård, kommunala, regionala och statliga myndigheter samt andra organ och intressegrupper som handlägger eller har beröring med hiv-relaterade frågor

§ 4 ORGANISATION

§ 4.1 Föreningens beslutande organ är, i ordning:

 • Årsmöte
 • Styrelse

§ 4.2 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

§ 5 MEDLEMSKAP

§ 5.1 Medlemskap beviljas alla som erkänner föreningens ändamål och stadgar, samt erlägger av årsmötet fastställd avgift.

§ 5.2 Styrelsen kan utesluta medlem om denne allvarligt skadat föreningens syfte och/eller anseende eller om andra synnerliga skäl föreligger. Beslut fattas med 2/3 majoritet och under sluten omröstning. Den berörde måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlem som blir utesluten av styrelse, och som ej är nöjd med detta beslut, kan överklaga detta vid nästkommande årsmöte. 

§ 5.3 Medlem i föreningen äger rätt att upprätthålla sin anonymitet i den grad hon/han själv önskar.

§ 5.4 Medlemskap gäller för ett kalenderår (1/1-31/12).

§ 6 ORDINARIE ÅRSMÖTE

§ 6.1 Ordinarie årsmöte skall hållas innan februari månads utgång.

§ 6.2 Kallelse till ordinarie årsmöte skall avsändas till varje medlem senast 2 veckor innan årsmötet skall hållas. Kallelsen skall även annonseras i föreningslokalen.

§ 6.3 Kallelse skall inkludera ett förslag till dagordning för årsmötet.

§ 6.4 Årsmötet skall utse särskild mötesordförande och mötessekreterare samt minst två justeringspersoner tillika rösträknare. Även ordförande för årsmötesförhandlingarna skall justera protokollet.

§ 6.5 Årsmötet skall behandla följande:

 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Behandling av verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning
 • Behandling av revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Motioner och propositioner
 • Fastställande av medlemsavgift (för efterkommande år)
 • Fastställande av arvoden
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan
 • Val av styrelse
 • Övriga val, däribland revisor/er, internrevisor/er, representanter till Hiv Sverige samt valberedning
 • Övriga frågor, dock ej beslut

§ 6.6 Ordförande och kassör väljs var för sig. Ledamöterna bör vara ojämnt antal (5-11). Ersättarnas antal fastställs av årsmötet.

§ 6.7 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31:a december, året före det aktuella årsmötet. Alla handlingar skall tillgängliggöras för medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet. Detta sker genom att handlingarna finns tillgängliga på kontoret.

§ 6.8 Tillträde till årsmötet äger alla som är medlemmar samt av styrelsen inbjudna gäster. Endast medlemmar har rösträtt.

§ 6.9 Endast personer som är registrerade och bokförda som betald medlem äger rösträtt på mötet (inskriven som betalande medlem för det aktuella året  medlemsregistret). 

§ 6.10 Reservationer skall anmälas omedelbart och noteras i protokollet.

§ 6.11 Röstning kan ske via ombud. En skriftlig fullmakt skall då medföras. Endast en fullmakt/ombud.

§ 7 EXTRA ÅRSMÖTE

§ 7.1 Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det nödvändigt eller om 1/3 eller minst 15 medlemmar så begär. Revisor/er äger rätt att påfordra utlysande av extra årsmöte. Sådan begäran skall vara skriftlig, samt ange vilket ärende som föranlett begäran.

§ 7.2 Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet.

§ 7.3 Kallelse och handlingar i frågan/frågorna skall skickas till samtliga medlemmar senast 2 veckor innan det extra årsmötet. Kallelse skall även annonseras i föreningslokalen.

§ 7.4 Extra årsmöte skall hållas senast 8 veckor efter sådan begäran.

§ 7.5 Endast medlemmar och av styrelsen inbjudna gäster kan närvara på extra årsmöte. Endast medlemmar har rätt att rösta.

§ 7.6 Endast personer som är registrerade och bokförda som betald medlem äger rösträtt på mötet (inskriven som betalande medlem för det aktuella året i medlemsregistret).

§ 8 MEDLEMSMÖTE

§ 8.1 Medlemsmöte hålls om styrelsen finner det lämpligt.

§ 8.2 Kallelse till medlemsmöte skall avsändas till varje medlem senast 2veckor innan medlemsmötet. Kallelsen skall även annonseras i föreningslokalen.

§ 8.3 Kallelsen skall inkludera de frågor som skall behandlas under medlemsmötet.

§ 8.4 Medlemsmötet är ett informations- och diskussionsforum mellan styrelse och medlemmar och kan fatta beslut om verksamhet, befogenheter för styrelse etc.

§ 8.5 Under medlemsmötet skall mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare utses. Även mötesordförande skall justera protokollet.

§ 8.6 Endast personer som är registrerade och bokförda som betald medlem äger rösträtt på mötet (inskriven som betalande medlem för det aktuella året i medlemsregistret).

§ 9 STYRELSE

§ 9.1 Styrelsens ledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i PG-Väst. 

§ 9.2 Styrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter, inklusive ordförande och kassör. Ordförande och vice ordförande bör inte vara av samma kön och av det totala antalet platser skall minst 2/3 bestå av hiv-positiva.

§ 9.3 Ett lämpligt antal suppleanter väljs av årsmötet. Suppleanter inträder till tjänstgöring såsom årsmötet beslutar.

§ 9.4 Styrelsens uppgifter är att verkställa beslut fattade av årsmöte eller medlemsmöte samt att fatta beslut om och verkställa föreningens löpande verksamhet.

§ 9.5 Styrelsen skall senast två veckor efter årsmötet konstituera sig, samt utse firmatecknare.

§ 9.6 Styrelsen skall hålla minst fyra sammanträden per år. Kallelseförfarandet beslutar styrelsen om.

§ 9.7 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna eller deras suppleanter är närvarande.

§ 9.8 Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

§ 9.9 Det åligger kassören att en gång per kvartal framlägga ekonomisk rapport till styrelsen.

§ 9.10 Styrelsen skall till årsmötet upprätta förslag till dagordning samt framlägga sin verksamhetsberättelse med årsbokslut. Verksamhetsberättelse med årsbokslut skall finnas medlemmarna tillgängliga i föreningslokalen minst en vecka före årsmötet.

§ 9.11 Årsbokslut och verksamhetsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

§ 9.12 Protokoll i föreningen är offentliga för medlemmar men får endast läsas på kansliet. Protokoll får ej kopieras.

§ 9.13 Tillträde till styrelsemöten har endast förtroendevalda i styrelsen samt adjungerade personer.

§ 10 VALBEREDNING

§ 10.1 Valberedningens uppgift är att bereda och nominera personer till de val som sker på årsmöte, dock ej nästkommande valberedning.

§ 10.2 Valberedningens nomineringar bör finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet.

§ 10.3 Valberedningen bör beakta faktorer som bidrar till att styrelsen får en bredd, såväl genom kompetens och bakgrund samt spegla medlemskåren.

§ 11 BESLUT

§ 11.1 Beslut fattas med enkel majoritet där inget annat anges.  

§ 11.2 Tjänstgörande ordförande har utslagsgivande röst utom vid personval, där sluten omröstning alltid ska ske om det finns fler förslag än platser.

§ 12 REVISION

§ 12.1 Revisionen skall utföras enligt god revisionssed.

§ 12.2 Revisorerna bör utföra revision även vid andra tillfällen än till årsmötet.

§ 13 FIRMATECKNING

§ 13.1 Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening, på sådant sätt som styrelsen beslutar.

§ 13.2 Firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter exempelvis för bank- och/eller postärenden.

§ 14 STADGEÄNDRING

§ 14.1 Stadgeändring beslutas på ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 14.2 För ändring av §1, §2, §3, §14, §15 krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med 2/3 majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 15 UPPLÖSNING

§ 15.1 Föreningen kan inte upplösas om minst tio av föreningens medlemmar motsäger sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än 10 stycken, så kan föreningen inte upplösas om minst hälften av medlemmarna motsäger sig detta.

§ 15.2 Beslut om upplösning kan endast ske efter medlemsröstning under ordinarie årsmöte.

§ 15.3 Föreningens ekonomiska tillgångar skall efter upplösningen tillfalla, i ordning

 • Hiv-Sverige
 • Göteborgs Stadsarkiv

§ 15.4 Föreningens mediabestånd skall efter upplösning tillfalla, i ordning:

 • Hiv-Sverige
 • Göteborgs Stadsarkiv

§ 15.5 Föreningens handlingar skall efter upplösning tillfalla, i ordning:

 • Stadsarkivet

Antagna 2016-02-24

Dela